Ahol már találkozhatott velünk:

KOCKERD 2013 - méltányosabb lett a szabályozás

 

KOCKERD 2013 - méltányosabb lett a szabályozás

 

Tisztelt Érdeklődőnk!

 

A KOCKERD kérdőívek kapcsán egyre halmozódó megoldatlan kérdések megoldása ügyében végre léptek a törvényalkotók. 2 fontos döntést hoztak:

1. Azoknak, akiknek a méltánytalanul szigorú szabályozás miatt 2012-ben törölték az adószámukat, lehetőségük van azt 2013. február 15-ig visszakérni.

A KOCKERD "amnesztia" azt jelenti, hogy azok az adóalanyok, akiknek az Adóhatóság 2012-ben KOCKERD kérdőív mulasztás miatt törölte az adószámát, 2013. február 15-ig kérhetik az adószám törléséről szóló határozat visszavonását. Fenti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. További feltétel a KOCKERD kérdőív pótlólagos kitöltése, illetve benyújtása is. (Art. 195.§ 3a bekezdése)

2. Az eddig méltánytalanul szigorú szabályozást, amely az arányosság elvének figyelmen kívül hagyásával azonnal törölni rendelte az adószámot, méltányos, arányos és fokozatos szabályozás váltja fel. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az Adóhatóság KOCKERD mulasztás miatt csak akkor törli az adószámot, ha a mulasztás pótlására irányuló felszólítása eredménytelen marad(t).

A KOCKERD kérdőív miatt 2012-ben törölt adószámok visszaállítását a Magyar Parlament által 2012. december 22-én elfogadott a Magyar Közlöny 178. számában megjelent 2012. évi CCVIII. tv. 43.§ (10) bekezdésében foglalt jogszabály teszi lehetővé, mely az Art. 195.§ (3) bekezdését módosítja úgy, hogy azt (3a) - (3c)-ig terjedő bekezdésekkel egészíti ki, az alábbiak szerint:

 

(10) Az Art. 195. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

(3a) Ha az adózó adószámát az állami adóhatóság a Módtv2-vel megállapított 24/F. § (6) bekezdés a) pontjának hatálybalépését megelőzően hatályos 24/F. § (6) bekezdés a) pontja szerint jogerősen törölte, az adózó 2013. február 15-ig kérheti az adószám törlésről hozott határozat visszavonását. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincsen helye. A kérelemhez az adózó köteles a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöltött kérdőívet csatolni.

A kérelem alapján, a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az állami adóhatóság az adószám törléséről hozott határozatot visszavonja, ha a kérelemmel egyidejűleg az adózó a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöltött kérdőívet is benyújtotta. Ha az adószám törléséről hozott határozatot a felettes szerv érdemben felülvizsgálta, a felettes szerv a bíróság által felül nem vizsgált határozatát úgy módosítja, hogy az adószám törléséről hozott határozatot megsemmisíti. A határozat visszavonásáról, vagy megsemmisítéséről az állami adóhatóság haladéktalanul értesíti a cégbíróságot. Ha a kérelem alapján az állami adóhatóság az adószám törléséről rendelkező határozatot visszavonja, a visszavonó határozat ellen fellebbezésnek nincsen helye.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén az állami adóhatóság - ha a kérelem alapján az adószám törléséről rendelkező határozatot visszavonja - a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kockázatelemzési eljárást a kérelem benyújtását követő egy éven belül folytatja le.

(3c) Az adószám törléséről rendelkező határozat (3a) bekezdés szerinti visszavonása esetén az adószám törléséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől a visszavonó határozat jogerőre emelkedéséig esedékes bevallási kötelezettségnek a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belüli teljesítése (pótlása) esetén bevallás késedelme miatt az adóhatóság mulasztási bírságot nem szab ki."

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2012-es KOCKERD szabályozás méltánytalansága ellen sokan felemelték szavukat, többek között a Céghmester is. A Céghmester 2012. szeptemberében állásfoglalás kéréssel fordult a NAV-hoz, melyben nevesítette a legszembeötlőbb KOCKERD problémákat. Az állásfoglalást kérő levél tartalmát az alábbiakban teljes terjedelemben ismertetjük Ügyfeleinkkel, illetve honlapunk Olvasóival, mindannyiunk közös okulása érdekében.

 

 "CÉGHMESTER CONSULT Zrt.

1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-10-046858

Adószám: 23042913-2-42

Képviseli: Ardai Attila vezérigazgató

Tárgy: Állásfoglalás kérése KOCKERD kérdőívhez kapcsolódó adóügyekben

 

Tisztelt Nemzeti Adó-és Vámhivatal!

A Céghmester állandó és alkalmi ügyfélkörében egyre többször KOCKERD kérdőív mulasztás kapcsán felmerülő kérdésekre szeretnénk jogi és praktikus válaszokat kapni.

Több ügyfelünkkel kapcsolatosan az alábbi kérdés merült fel: adószámukat jogerősen törölték, mert a KOCKERD kérdőívet nem, vagy késedelmesen nyújtották be az Adóhatósághoz.

 

1. kérdéskör

Tipikus eset, hogy a KOCKERD kérdőívet nem küldik be és ezt nem, vagy nem megfelelően mentik ki.

Ezzel kapcsolatosan szeretnénk tisztán látni, hogy milyen esetekben és határidőig fogadnak el igazolási kérelmet.

Sok esetben kényes pont a kézbesítés tényleges megtörténte, illetve az, hogy a törvény szerint milyen esetben tekintendő kézbesítettnek egy küldemény. Sok esetben a postás hibázik (rossz helyre dobja be, vagy teszi az értesítést stb.) - mely nem bizonyítható - így marad az ügyfél mulasztás megállapítása és az ebből eredő szankció.

Nem értjük, hogy KOCKERD kérdőív mulasztás esetén miért nincs figyelmeztető felszólítás. Ennél jóval kisebb tét esetén is alkalmaz a hatóság felszólítást (pl. bevallás elmaradása stb.). A cégekkel való levelezés kiterjeszthető, sőt átterjeszthető lenne az e-mail címre, hiszen már több mint 5 éve kötelező cégjegyzék adat a cég e-mail címe. Így a postai félreértések biztosan elkerülhetők lennének!

 

2. kérdéskör

Nem tudjuk, hogy a késedelmesen beküldött KOCKERD kérdőíveket feldolgozza-e a T. Adóhatóság vagy sem. Ezt sok pórul járt ügyfelünk nevében kérdezzük!

 

3. kérdéskör

KOCKERD kérdőív mulasztás miatt törölt adószámú ügyfelek az illetékes Adóhatósághoz adószám megállapítása iránti kérelmet nyújtanak be T201T jelű nyomtatványon, azonban az Adóhatóság rendre megtagadja az adószám kiadását, arra való hivatkozással, hogy a jogszabály ezt kizárja cégeljárásra kötelezett adózó esetén azon esetben, amikor az adószám törlésére a KOCKERD kérdőív benyújtásának elmulasztása, illetve késedelmes benyújtása miatt kerül sor.

 

4. kérdéskör

Amennyiben az adószám kiadására nincs lehetőség, mi a további teendő? Mi lesz a cég további sorsa? Működni nem tud, végelszámolás adószám hiányában lehetetlen. Mi lesz az olyan személyek járulék bevallásával és fizetésével, akinek csak a törölt adószámú cégben van (lenne) kötelező jogviszonya.

 

5. kérdéskör

Fentiekkel összefüggésben nem gondol(t)-e arra a T. Adóhatóság, hogy a KOCKERD kérdőívhez kapcsolódó jogszabályok módosítása ügyében kezdeményezést indítson a törvényalkotók felé?

 

A Céghmester tapasztalata és meggyőződése szerint legalább az alábbi 5 probléma megoldása égetően sürgős:

 

I.                    KOCKERD kérdőív intézménye nem az adóelkerülőket, hanem a trehányokat és a rutintalan első generációs vállalkozókat sújtja.

II.                 A KOCKERD kérdőív kitöltésére és beküldésére a törvényben rögzített 10 napos határidő igen rövid, leginkább azért, mert a kérdőív egyes kérdéseit csak könyvelési adatok alapján lehet kitölteni. Ahhoz, hogy a könyvelő adatokat szolgáltasson (pl. egy új cég esetén) a számlák és bizonylatok gyors, soron kívüli feldolgozására is szükség lehet, ami ilyen gyorsan nem megy.

III.               A szankció - mérlegelés nélküli adószám törlés - szigorúbb, mintha valaki sorozatban akár több bevallás benyújtását elmulasztja.

IV.              Ugyancsak szigorúbb a szankció, mintha valaki jelentős tartozást halmoz fel, és azt hosszú ideig, akár 1 évig sem fizeti meg, (lásd. adószám felfüggesztés szabályai). Megállapítható, hogy a szankció aránytalan, tehát adott esetben az Alkotmányba és Ptk-ba ütközhet.

V.                 A KOCKERD kérdőív miatti - törvény szerint kötelező, de praktikusan felesleges - adószám törlés jelentős káoszt okoz, mind az adott vállalkozásnak, mind az Adóhatóságnak.

Várjuk segítő válaszukat és kapcsolatfelvételüket, lehetőleg az előírt 30 napon belül, tekintve, hogy a hozzánk, mint KOCKERD kérdőívvel kapcsolatos tanácsadásra is specializálódott tanácsadó céghez kb. heti 6-10 KOCKERD kérdőívet érintő megkeresés érkezik, és amelyekre fentiek miatt nem tudunk korrekt és megnyugtató válaszokat adni.

 

Budapest, 2012. szeptember 17.

Tisztelettel:

......................................

Ardai Attila vezérigazgató

Céghmester Consult Zrt"

Ugrás az oldal tetejére