Ahol már találkozhatott velünk:

KIVA 2013 - Kisvállalati adó

 

KIVA 2013 - Kisvállalati adó

 

A 2013-as üzleti évre választható új adónem, hivatalos nevén kisvállalati adó, népszerű nevén KIVA, jelentős adó- és adminisztráció csökkentést jelenthet bizonyos kisvállalkozások számára. Az alábbi szempontok alapján az 500 millió Ft árbevétel alatti, illetve a 25 fő munkavállalói létszám alatti kisvállalatoknak célszerű számolni, kalkulálni, és ha érdemes, akkor átjelentkezni az új adónem hatálya alá.

A kisvállalati adó, népszerű nevén KIVA legfontosabb tudnivalói:

A kisvállalati adó - KIVA alanya lehet:
- az egyéni cég
- a közkereseti társaság
- a betéti társaság
- a korlátolt felelősségű társaság
- a zártkörűen működő részvénytársaság
- a szövetkezet és a lakásszövetkezet
- az erdőbirtokossági társulat
- a végrehajtó iroda
- az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda
- a szabadalmi ügyvivői iroda
- a külföldi vállalkozó
- a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy

 

A kisvállalati adó - KIVA választásának feltételei:
- az átlagos statisztikai állományi létszám az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt
- az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, ha rövidebb az adóév, akkor arányosítani kell a bevételt
- az adóévet megelőzően nem függesztették fel és nem törölték az adószámát
- a mérlegfordulónap dec.31
- az adóévet megelőző üzleti évben a mérlegfőösszeg nem több mint 500 millió Ft
- az állományi létszám és a bevételi adatok számításánál össze kell adni a kapcsolt vállalkozások azonos adatait is!
- nem változtatható meg a mérlegforduló napja
- a számviteli beszámoló csak forintban állítható össze
- nincs 1 millió Ft végrehajtható adótartozása

 

A magyar székhelyű cégeknek a belföldiről és külföldről származó jövedelmére, míg a külföldi vállalkozó kizárólag belföldi jövedelmére terjed ki.

 

KIVA hatálya alá történő bejelentkezés:

Bejelentkezés már működő vállalkozásoknak:

A 2013. április 21 - től hatályos szabályok szerint lehetőség van arra, hogy az adózó évközben „térjen át” a kisvállalati adó hatálya alá, az adóalanyiság – ilyen esetben – a választásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

 
Bejelentkezés újonnan alakult vállalkozásoknak:

Az adóévben újonnan alakuló adózó adóalanyisága a társasági szerződése közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napján kezdődik, ha vállalkozási tevékenységét a cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt megkezdheti, az első jognyilatkozat megtételének napján, ha belföldi illetősége az üzletvezetés helyére tekintettel keletkezik, más esetben azon a napon, amelyen az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön, feltéve, hogy a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választását a társasági szerződése közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének, az első jognyilatkozat megtételének, illetve az alapítását szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének napjától számított 30 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.Év közben nem lehet a kisvállalati adó hatálya alól kilépni, viszont a bejelentést követő naptári év január 15-ig egy másik nyomtatványon vissza lehet vonni, itt sincs helye igazolási kérelemnek.


A kisvállalati adóalanyiság megszűnik:
- ha év közben a bevétel meghaladja az 500 millió Ft-ot
- végelszámolás, felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal
- az adóalany megszűnésének napjával
- az átalakulást megelőző nappal
- mulasztási bírság, jövedéki bírság megállapításának jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napján, ha a bírságot számla- vagy nyugta adási kötelezettség elmulasztásáért, alkalmazott bejelentésének elmulasztása, illetve igazolatlan eredetű áru forgalmazása miatt szabták ki.
- negyedév utolsó napján, ha a végrehajtható adótartozás meghaladja az 1 millió Ft-ot
- a létszámváltozás hónapjának utolsó napján, ha így több, mint 50 főre nő


A kisvállalati adó a megszűnés után 2 évig nem választható újra.

 

A kisvállalati adó alapja:
- pénzforgalmi szemléletű eredmény
- + személyi jellegű kifizetések


A kisvállalati adó mértéke: az adó alapjának a 16%-a


A kisvállalati adó kiváltja:
- a társasági adó,
- a szociális hozzájárulási adó,
- a szakképzési hozzájárulás bevallását és megfizetését.

 

A kisvállalati adóelőleg és a kisvállalati adó megfizetése:
Havonta kell az adóelőleget megállapítani, megfizetni és bevallani, annak a cégnek, amelynek az idén 1 millió Ft-nál nagyobb adófizetési kötelezettsége keletkezett vagy bevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot.


Negyedévente kell az adóelőleget megállapítani, bevallani és megfizetni annak a cégnek, amelynek az idén 1 millió Ft-nál kisebb adófizetési kötelezettsége keletkezett vagy bevétele nem haladta meg a 100 millió Ft-ot.


A kisvállalati adóelőleg összege:
- a Szt. szerinti pénzeszközök adóelőleg- megállapítási időszakban realizált változása,
- az adóelőleg- megállapítási időszakban kifizetett járulékalapot képező jövedelem,
- az adóelőleg- megállapítási időszakban az e törvény szerint megfizetett adóelőleg,
- az adóelőleg- megállapítási időszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg,
A FENTIEK EGYÜTTES ÖSSZEGÉNEK A 16 %-a

 

De legalább a TBJ. szerinti járulékalapot képező összes jövedelem 16%-a.

Az kisvállalati adót a bevallás beadásának a határidejéig kell megfizetni.

A kisvállalati adóról szóló jogszabályt az Országgyűlés 2012. októberében fogadta el, és 2012. novemberében már módosította is. A jogszabály a Magyar Közlöny 2012/136. számában (X. 15.) jelent meg, a jogszabály sorszáma 2012. évi CXLVII. törvény.

 

További részletes információk az alábbi oldalakon érhetők el:
www.nav.gov.hu
www.net.jogtar.hu

 

KIVA hatálya alá történő bejelentkezésben segít Önnek:

Kertész Mária 06-20-442-8466

Bréda Virág 06-20-924-0590

 

 

Kintlévősége, likividitási problémája van? Segítünk: www.marconiproject.hu

 

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.ceghmester.hu

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.szekhely.org

 

 

 

Ugrás az oldal tetejére